Bu post içerisinde bilgisayar üzerinde çalışan processlerin bazı bilgilerinin nasıl ekrana basılacağını göstereceğim. Bu işlemler için Windows.h ve Psapi.h kütüphanelerini projeye eklemek önemlidir. Processe dair şu bilgiler ekrana basılacaktır:

  • Process ID’si (PID),
  • Processin ve tüm modüllerinin adı,
  • Processin versiyonu,
  • Processin modeli (Native veya WoW64),
  • Process ve modüllerinin handle değerleri,
  • Min. ve Max. working set boyutları.

Bu bilgilerin nasıl api yardımıyla alınacağını merak ediyorsanız:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <iostream>
#include <psapi.h>

DWORD PrintModules(DWORD processID)
{
	HMODULE hMods[1024];
	HANDLE hProcess;
	DWORD cbNeeded;
	unsigned int i;

	// Print the process identifier.

	printf("\nProcess ID: %u\n\n", processID);

	// Get a handle to the process.

	hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION |
		PROCESS_VM_READ,
		FALSE, processID);
	if (NULL == hProcess)
		return 1;

	// Get a list of all the modules in this process.

	if (EnumProcessModules(hProcess, hMods, sizeof(hMods), &cbNeeded))
	{
		for (i = 0; i < (cbNeeded / sizeof(HMODULE)); i++)
		{
			TCHAR szModName[MAX_PATH];

			// Get the full path to the module's file.

			if (GetModuleFileNameEx(hProcess, hMods[i], szModName,
				sizeof(szModName) / sizeof(TCHAR)))
			{
				// Print the module name and handle value.

				_tprintf(TEXT("\t%s (0x%08X)\n"), szModName, hMods[i]);
			}
		}
	}
	printf("\n");
	CloseHandle(hProcess);

	return processID;

}

void PrintProcessNameAndID(DWORD processID)
{
	TCHAR szProcessName[MAX_PATH] = TEXT("<unknown>");
	DWORD processVersion; // GetProcessVersion
	SIZE_T  dwMin, dwMax; // Get Working Set Sizes

	// Get a handle to the process.
	HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION |
		PROCESS_VM_READ,
		FALSE, processID);

	// Get the process name.

	if (NULL != hProcess)
	{
		HMODULE hMod;
		DWORD cbNeeded;

		if (EnumProcessModules(hProcess, &hMod, sizeof(hMod),
			&cbNeeded))
		{
			GetModuleBaseName(hProcess, hMod, szProcessName,
				sizeof(szProcessName) / sizeof(TCHAR));
		}
	}

	processVersion = GetProcessVersion(processID);

	GetProcessWorkingSetSize(hProcess, &dwMin, &dwMax);

	DWORD pdwHandleCount;
	GetProcessHandleCount(hProcess, (&pdwHandleCount));

	BOOL IsWow64 = FALSE;
	IsWow64Process(hProcess, &(IsWow64));
	DWORD currentProcessId;
	currentProcessId = GetCurrentProcessId();

	DWORD a = PrintModules(processID);
	printf("More informations about Process \n");


	if (IsWow64 == TRUE)
	{
		_tprintf(TEXT("Process Name: %s \nProcess Version: %u \nMin. Working Set-Size: %lu KB Max. Working Set-Size: %lu KB \nHandle value of the process: %u \nProcess model is WoW64 \n\n"),
			szProcessName, processVersion, dwMin / 1024, dwMax / 1024, pdwHandleCount);
		if (a == currentProcessId)
		{
			std::cout << "Current processor core that the program runs on it" << GetCurrentProcessorNumber << std::endl;
		}
		for (int i = 5; i < 10; i++) { printf("***** \t ----- \t ***** \n"); }
	}
	else
	{
		_tprintf(TEXT("Process Name: %s \nProcess Version: %u \nMin. Working Set-Size: %lu KB Max. Working Set-Size: %lu KB \nHandle value of the process: %u \nProcess model is Native \n\n"), 
		szProcessName, processVersion,dwMin/1024,dwMax/1024, pdwHandleCount);
		if (a == currentProcessId)
		{
			std::cout << "Current processor core that the program runs on \t" << GetCurrentProcessorNumber << std::endl;
		}
		for (int i = 5; i < 10; i++) {printf("***** \t ----- \t ***** \n");}
	}

	printf("\n");
	//_tprintf(TEXT("Process Name: %s Process Version: %u Min. Working Set-Size: %lu KB Max. Working Set-Size: %lu KB Handle value of the process: %u \n\n"), szProcessName, processVersion,dwMin/1024,dwMax/1024, pdwHandleCount);
	CloseHandle(hProcess);
}

int main()
{
	// Get the list of process identifiers.

	DWORD aProcesses[1024], cbNeeded, cProcesses;
	unsigned int i;

	if (!EnumProcesses(aProcesses, sizeof(aProcesses), &cbNeeded))
	{
		return 1;
	}


	// Calculate how many process identifiers were returned.

	cProcesses = cbNeeded / sizeof(DWORD);

	// Print the name and process identifier for each process.

	for (i = 0; i < cProcesses; i++)
	{
		if (aProcesses[i] != 0)
		{
			PrintProcessNameAndID(aProcesses[i]);
		}
	}

	printf("\n ***** / ***** Currently amount of %d processes running on this device ***** \\ *****\n\n\n\n\n",i);

	system("pause");

	return 0;
}
Tags: